ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนเทศบาลอ้อมน้อย..........วินัยดี มีวิชา กีฬาเด่น เป็นโรงเรียนของชุมชน

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ในสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลอ้อมน้อย ระจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕
ณ ห้องประชุมอาคาร ๔
โดยมีนางสาวบุษยพรรณ์  แสงไชยพัฒน์ ผู้อำนวยการ และคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ร่วมกับคณะครู โดยมีพระวิทยากร ๒ รูป
คือ พระอาจารย์วศิน ฐานมงฺคโล และ พระมหาอนุชิต สิริวุฑฺโฒ โดยมีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ๑-๖
เข้ารับการอบรม เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ในตนเอง


 
29 ส.ค. 65 | รับชม : 39 ครั้ง